Design a site like this with WordPress.com
Get started
Առաջատար

Բարի գալուստ իմ բլոգ 👍

Ողջույն։ Ես Ալեքս Բաբայանն եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում 6-3 դասարանում։ Ազատ ժամանակ սիրում նայել տարբեր ֆիլմեր, սերիալներ, անիմե, և մի-քիչ նկարել։ Այցելում եմ կարատեի և կիթառի։ Իմ բլոգում դուք կիմանաք իմ կյանքի մասին։ Իմ երազանքն է դառնալ հայտնի ամբողջ աշխարհով։ Դե ինչ ծանոթացեք իմ բլոգին։

Մայրենի

 1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։ 
  • Գա….րիել, ս….րթնել, ս….րդել, դար….աս, դար….ին, շամ….ուր, եր…., ի….րև, խա….ել, խարխա….ել, Հակո…., համ….երել, ջրար….ի, համ….ույր, փր….ուր, հա….ճեպ, հա….շտակել, հար….ել, նուր…., շա….աթ, որ…., Սերո…., ա….շել, սուր…., սր….ել, հղ….անալ, ուր….աթ, Քերո…., թ….րտալ, աղ….անոց, ցայտաղ….յուր, եղ….այր, ող….։ 

Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ, իբրև, խաբել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոբ, ապշել, սուրբ, սրբել, հղփանալ, ուրբաթ, Քերոփ, թպրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։

 1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։
  • Ան….ամ, ավա…., կողպե…., գո…., եր…., զու….ել, թա….ավոր, վարա….ել, թար….մանել, կարա…., կար…., հա….նել, հան….ափոր, հո….նել, հո….ի, հո….նակի, ձա…., ձի…., տարեր…., ճի…., ճրա…., մարա…., մար….արե, մար….արիտ, փեղ…., տրտմաշու…., փող…., նորո….ել, շո…., ո….ի, բազրի…., պատարա…., պար….և, սու…., արտասու…., փա….ցնել, թա….ցնել, ուրա…., օ….նել, Օ….սեն, վարուցան…., քսու…., օ….ուտ։

Անկամ, ավագ, կողպեք, գոգ, երկ, զուգել, թագավոր, վարակել,թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ., ձիգ, տարերք, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարգարե, մարգարիտ, փեղք, տրտմաշուք, փողք, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք,
պատարագ, պարգև, սուգ, արտասուք, փակցնել, թագցնել, ուրագ, օգնել, Օգսեն, վարուցանք, քսուք, օգուտ։

Մոխրոտիկի կերպարը հեքիաթում

Մախրոտիկը ինձ դուր եկավ։ Նա շատ խեղճ էր և իմ կարծիքով բարի, նա իհարկե նման էր ինչ որ ռոբոտի, բայց իր կյանքի պատմությունը ինձ շատ հետաքրքրեց։ Նրան փոքր ժամանակ ինչ ասում էին նա ռոբոտի պես անում էր։ Բայց նա ինձ դուր եկավ իր պատմությունով ես սիրում եմ այդպիսի կերպարներին, որոնք տխուր պատմություն ունեն։ Այսպիսով ինձ մոխրոտիկը շատ դուր եկավ։

Մայրենի

Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն: Ինչպիսի՞բառեր ստացվեցին:

Նկարված շունը շատ նման էր մեր Բողարին: (Նկար, նկարել)

Եթե աղջկաս համար ծաղիկներ նկարեմ, աղջիկս շատ կուրախանա: (Նկար, նկարել)

Որ գանձը թաղեմ ծառի տակ ու գնամ, հետո կգտնի՞: (Թաղել, թաղ)

Մեր թաղի տղաներն ամենաճարպիկն են: (Թաղել, թաղ)

Ի՛նչ էլ շահել, կուրախանա: (Շահ, շահել)

Դերձակի հետ շահ ծառաները մտան: (Շահ, շահել)

Բժիշկի դուստրն է ընկերուհիս: (Բժիշկ, բժշկել)

Հիվանդին մայրդ թող բժշկի: (Բժիշկ, բժշկել)

Մաթեմատիկա

1) Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե

՝ա) նվազելիից հանենք –5, կմեծանա 5-ով

բ) նվազելիին գումարենք –7, կփոքրանա 7-ով

գ) հանելիից հանենք –2, կփոքրանա 2-ով

դ) հանելիին գումարենք –3, կմեծանա 3-ով

2) Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ բացասական ամբողջ թվի և ամենափոքր դրական ամբողջ թվի տարբերությունը։

-12

3) Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կա-տարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը։Լուծում100 x 60 : 120=48Պատ․՝ 48։

4) Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.

ա) Ի՞նչ թվանշաններով չի կարող ավարտվել պարզ թվի գրառումը։

Բոլոր զույգ թվերով չի կարող ավարտվել։

բ) Կարո՞ղ է արդյոք պարզ թիվը ստացվել երկու պարզ թվերի գումարումից։

Այո։

գ) Կարո՞ղ է արդյոք երկու բաղադրյալ թվերի գումարումից ստացվել պարզ թիվ։

Այո, օրինակ,՝5 + 6=11

Մաթեմատիկա

1) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.

ա) ( –4 ) · ( +5 ) < 0

բ) ( –9 ) · ( +1 ) · ( +8 ) < 0

գ) ( –2 ) · ( –3 ) · ( +4 ) < 5

դ) ( –9 ) · ( –7 ) < ( +7 ) · ( +9 )

2) Հաշվե՛ք.

ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |=19

բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |=60

գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |=6

դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |=0

ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |=4

զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|=6

3) Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`

ա) 5 %-ը=4

բ) 75 %-ը=60

գ) 30 %-ը=24

դ) 110 %-ը=88

4) Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։

Այո

5) Քանի՞ մետր է միատեսակ գործվածքի երկու կտորներից յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե առաջին կտորը, որում երկրորդից 16 մ-ով ավելի գործվածք կա, արժե 168000 դրամ, իսկ երկրորդը՝ 120000 դրամ։

Առաջին-56

Երկրորդ-40

6) Գտե՛ք այն թիվը, որի`

 ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի 2000

 բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի 2000

գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի 265

դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի 1085

Եթե ես անիմեի նկարող լինեի ինչ կնկարեի

Եթե ես անիմեի նկարող լինեի, ապա կնկարեի շատ հետքրքիր անիմե։ Այդ անիմեն կլիներ ֆանտաստիկա ժանրի։ Այտեղ կլինեն շատ ուժեղ հերոսներ և շատ լավ սյուժե։ Նաև ես կդնեի այդ անիմեի անունը «Սև ուժ» և գլխավոր հերոսի անունը կլինի Սլայեր։ Նաև չար հերոսները լինելու են հոգիներ ու նրանք կունենային ուժեղ գերունակություններ։ Ու այդ անիմեն կունենար 4 եթերաշրջան և 200 սերիա։

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքեր

1. Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16)=-128

բ) (+17) · (–4)=-68

գ) (–1) · (+1)=-1

դ) (+20) · (–18)=-360

ե) (–7) · (+5)=-35

զ) (+21) · (–6)=-126

է) (–1) · (+7)=-7

ը) (+15) · (–60)=-900

2. Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) > 0, 

բ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6) < 0, 

դ) (–14) · (–12) > (–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) և< 0, 

զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)։ 

3. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) 21 : 3 = –7, 

բ) 48 : (–8) = –6, 

գ) 5 : (–20) = 4,

դ) 10 : (–5) = 2, 

ե) (–2) : 15 = –3, 

զ) (-3) : (–16) = –5

4. Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40, +32, –1, 0, –12, +9:

(8) x (-5)=-40

(-16) x (-2)=+32

(+1) x (-1)=-1

(-5) x 0=0

(+3) x (-4)=-12

(-3) x (-3)=+9

5. Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5), գ) (+32) · (–6), ե) (+1) · (+23), է) (–19) · (+7),

բ) (–8) · 0, դ) 0 · (–1), զ) (+14) · (–25), ը) (–10) · (+12)։

ա) 20

բ) 0

գ) -192

դ) 0

ե) 23

զ) -350

է) -133

ը) -120

6. Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4, գ) –100 < 100 · (–3) · 0,

բ) (7 · 0) · (–9) > –2, դ) 8 > 37 · (0 · 20)։

7. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) > 0, 

դ) 2 · 3 < (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 < 0, 

ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1), 

զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)։

Լրացուցիչ առաջադրանք

8․ Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից` 

 ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական,

Դրական

 բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական:

Բացասական

English

English in Mind, page 30, ex-es a, b, a, b
Possessive Adjectives page 31 exercises

 1. Michelle Obama’s father is dead
 2. Michelle Obama’s mother lives in the White House.
 3. Marian is Malia and Sasha’s grandmother.
 4. Michelle’s daughters are Malia and Sasha.
 5. Malia is Sasha’s sister.
 1. Danile’s book.
 2. Emily’s house.
 3. Mr Black’s car.
 4. My father’s computer.
 5. My sister’s bicycle.
 6. My brother’s school.

IN CLASS